L'Absie, Poitou-Charentes, France

L'Absie, Poitou-Charentes, France

L'Absie